🔴Thánh lễ trực tuyến:CHÚA NHẬT XI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B - BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM | 17:30 THỨ BẢY 15-6-2024 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ


🔴Thánh lễ trực tuyến:CHÚA NHẬT XI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B - BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM | 17:30 THỨ BẢY 15-6-2024 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo