🔴Thánh lễ trực tuyến:KÍNH TRỌNG THỂ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ | 17:30 THỨ BẢY 29-6-2024 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ


🔴Thánh lễ trực tuyến:KÍNH TRỌNG THỂ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ | 17:30 THỨ BẢY 29-6-2024 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo