🔴Trực tiếp: THÁNH LỄ - HÀNH HƯƠNG - KHAI MẠC TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 17g30 - 25/06/2024| Đền ĐMHCG Sài Gòn


🔴Trực tiếp: THÁNH LỄ - HÀNH HƯƠNG - KHAI MẠC TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 17g30 - 25/06/2024| Đền ĐMHCG Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo