Bài giảng của Đức Gm. Phaol-ô Nguyễn Thái Hợp tai Đên Thánh An-tôn Trại Gáo 13.6.2018


Bài giảng của Đức Gm. Phaol-ô Nguyễn Thái Hợp tai Đên Thánh An-tôn Trại Gáo 13.6.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes