[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 14. Sáng Tạo: Nền tảng Kinh Thánh và Lý doGiáo lý khẳng định rằng mọi vật đều do Thiên Chúa dựng nên; đây là câu trả của Kito giáo cho câu hỏi thường hằng mà ai cũng đặt ra về nguồn gốc của mọi vật. Các tôn giáo khác, các triết gia và ngay cả khoa học ngày nay cũng đều đặt câu hỏi này và có những câu trả lời khác nhau. Trong khi tìm hiểu quan niệm của Kitô giáo về sáng tạo, chúng ta sẽ thấy quan niệm này khác với những quan niệm của các tôn giáo và triết học khác thế nào.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes