Bài giảng của Lm. Giuse Bùi Công Trác trong lễ Thánh Anrê, Tông đồ, ngày 30-11-2021

Bài giảng của Lm. Giuse Bùi Công Trác trong lễ Thánh Anrê, Tông đồ, ngày 30-11-2021

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo