Lời Hằng Sống 28.12 Lễ Các Thánh Anh Hài: CHỨNG TỪ CỦATHINH LẶNG - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

 

 Lời Hằng Sống 28.12 Lễ Các Thánh Anh Hài: CHỨNG TỪ CỦATHINH LẶNG - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo