Lời Hằng Sống Thứ Sáu 31.12: CÔNG CUỘC SÁNG TẠO MỚI NHỜ NGÔI LỜI NHẬP THỂ - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP


Lời Hằng Sống Thứ Sáu 31.12: CÔNG CUỘC SÁNG TẠO MỚI NHỜ NGÔI LỜI NHẬP THỂ - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo