Trực Tuyến ĐẠI HỘI SUY TÔN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT KỲ XXII - PHẦN 1A : KHAI MẠC / GIẢNG THUYẾT


ĐẠI HỘI SUY TÔN
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT KỲ XXII
“Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”
PHẦN 1A : Nghi Thức Khai Mạc Đại Hội, Giảng Thuyết 01, 02, & 03

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo