Trực Tuyến ĐẠI HỘI SUY TÔN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT KỲ XXII - PHẦN 1B : GIẢNG THUYẾT / Diễn Nguyện


ĐẠI HỘI SUY TÔN
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT KỲ XXII
“Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”
PHẦN 1B : Văn Nghệ, Giảng Thuyết 4, Diễn Nguyện, & Hội Thảo Gia Đình

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo