Trực Tuyến ĐẠI HỘI SUY TÔN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT KỲ XXII - PHẦN 2 : THÁNH LỄ / THE HOLY MASS


ĐẠI HỘI SUY TÔN
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT KỲ XXII
“Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”
PHẦN 2 : Thánh Lễ Đại Trào và Phép Lành Toàn Xá

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo