Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần 3 Phục sinh, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.


Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần 3 Phục sinh,  tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo