Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần 11 mùa Thường niên, ngày 15-6-2022


Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần 11 mùa Thường niên, ngày 15-6-2022 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo