Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần 12 mùa Thường niên, ngày 22-6-2022


Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần 12 mùa Thường niên, ngày 22-6-2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo