Trực tiếp: THÁNH LỄ SUY TÔN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VÀ PHONG CHỨC PHÓ TẾ - 9g30 - 24.6.2022 |Gp. Bà Rịa


Trực tiếp: THÁNH LỄ SUY TÔN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VÀ PHONG CHỨC PHÓ TẾ - 9g30 - 24.6.2022 |Gp. Bà Rịa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo