Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục GP Bùi Chu -Tại Đền Thánh Kiên Lao ngay 24/6/2022


Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục GP Bùi Chu -Tại Đền Thánh Kiên Lao ngay 24/6/2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo