Bài số 39: HUẤN LUYỆN GIÚP LỄ 01 "VAI TRÒ NGƯỜI GIÚ LỄ: PHỤC VỤ CHÚA KITÔ" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Bài số 39: HUẤN LUYỆN GIÚP LỄ 01 "VAI TRÒ NGƯỜI GIÚ LỄ: PHỤC VỤ CHÚA KITÔ" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo