Bài số 40: HUẤN LUYỆN GIÚP LỄ 02 "VAI TRÒ NGƯỜI GIÚP LỄ: PHỤC VỤ CỘNG ĐOÀN" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Bài số 40: HUẤN LUYỆN GIÚP LỄ 02 "VAI TRÒ NGƯỜI GIÚP LỄ: PHỤC VỤ CỘNG ĐOÀN" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo