Ngày Thánh Mẫu 2022 - Khai Mạc - Thánh Lễ Đại Trào kính Mình Máu Thánh Chúa


Ngày Thánh Mẫu 2022 - Khai Mạc - Thánh Lễ Đại Trào kính Mình Máu Thánh Chúa


Khai Mạc Ngày Thánh Mẫu 2022 Opening Ceremony 7:00 PM Thursday August 4, 2022 - Pontifical Mass in honor of the Blessed Sacrament Solemn Eucharistic Procession and Benediction 7:00 PM Thứ Năm ngày 5 tháng 8, 2022 - Thánh Lễ Đại Trào kính Mình Máu Thánh Chúa, tại Lễ Đài. Sau Thánh Lễ, Kiệu Thánh Thể từ Lễ Đài vào tới Công Trường Nữ Vương Hòa Bình. #NgayThanhMau #MinhMauThanhChua #MarianDays

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo