"Đức Kitô Phục Sinh Sai Các Cha Đi" - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Thánh lễ Sai Đi ngày 1-8-2022


"Đức Kitô Phục Sinh Sai Các Cha Đi" - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Thánh lễ Sai Đi ngày 1-8-2022


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo