🔴TRỰC TIẾP THÁNH LỄ TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ - NGÀY I | DCCT Hà Nội

🔴TRỰC TIẾP THÁNH LỄ TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ - NGÀY I | DCCT Hà Nội


🔴TRỰC TIẾP THÁNH LỄ TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ - NGÀY I THỨ NĂM NGÀY 13.10.2022 09 GIỜ 00: CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH GIÊRAĐÔ ( tại Đền Thánh Giêrađô) 09 GIỜ 30: THÁNH LỄ ( tại Đền Thánh Giêrađô TRƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT: THỨ NĂM, 13/10/2022: 09 giờ 00: Cầu nguyện với Thánh Giêrađô (tại Đền Giêrađô) 09 giờ 30: Thánh lễ (tại Đền Giêrađô) 18 giờ 00: Chầu Thánh Thể 18 giờ 30: Thánh Lễ THỨ SÁU, 14/10/2022: 09 giờ 00: Xức Dầu Bệnh Nhân Thánh Lễ (cử hành sau khi Xức Dầu Bệnh Nhân kết thúc) 18 giờ 00: Chầu Thánh Thể 18 giờ 30: Thánh Lễ THỨ BẢY, 15/10/2022: 09 giờ 30: Hành hương kính Thánh Giêrađô 10 giờ 00: Thánh Lễ KÍNH MỜI ÔNG BÀ VÀ ANH CHỊ EM THAM DỰ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo