Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trước thánh lễ Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho giới Y tế Công giáo


Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trước thánh lễ Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho giới Y tế Công giáo

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo