Bài giảng lễ Tấn phong Giám mục cho Đức cha Đa-minh Đặng Văn Cầu - Giám mục chính tòa Thái Bình


Bài giảng lễ Tấn phong Giám mục cho Đức cha Đa-minh Đặng Văn Cầu - Giám mục chính tòa Thái Bình

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo