🔴Trực Tuyến | 20:30 | THÁNH LỄ GIAO THỪA | THỨ BẢY 21-1-2023 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ | Đức TGM. Giuse Nguyễn Năng chủ sự


🔴Trực Tuyến | 20:30 | THÁNH LỄ GIAO THỪA | THỨ BẢY 21-1-2023 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ | Đức TGM. Giuse Nguyễn Năng chủ sự

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo