Tôi có là 'muối' cho cuộc đời của ai không? - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN 5 TN năm A


Tôi có là 'muối' cho cuộc đời của ai không? - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN 5 TN năm A

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo