"Do not be afraid of shining" - Fr. David Rolo Cabello | 5th Sunday in Ordinary Time | Feb 5, 2023


"Do not be afraid of shining" - Fr. David Rolo Cabello | 5th Sunday in Ordinary Time | Feb 5, 2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo