Bài giảng của ĐC Phê rô Nguyễn Văn Khảm trong Lễ Tạ ơn Khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh


Bài giảng của ĐC Phê rô Nguyễn Văn Khảm trong Lễ Tạ ơn Khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo