🔴 Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KHAI MẠC TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 16g00 - 24/06/2023 | Đền ĐMHCG Sài Gòn


🔴 Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KHAI MẠC TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 16g00 - 24/06/2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo