Trực tiếp - Thánh Lễ phong chức Linh Mục và Phó Tế: vào lúc 8g00, thứ Sáu ngày 30/06/2023


Trực tiếp - Thánh Lễ phong chức Linh Mục và Phó Tế: vào lúc 8g00, thứ Sáu ngày 30/06/2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo