🔴Trực tiếp: Lễ kính các thánh Tử đạo Việt Nam-9g00 24.11.2023 tại đền thánh Phúc Nhạc


🔴Trực tiếp: Lễ kính các thánh Tử đạo Việt Nam-9g00 24.11.2023 tại đền thánh Phúc Nhạc

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo