Bài giảng Đại Lễ Giáng Sinh của Lm.JB.Phương Đình Toại: "Khởi Đầu Của Tạo Dựng Mới"

Bài giảng Đại Lễ Giáng Sinh của Lm.JB.Phương Đình Toại: "Khởi Đầu Của Tạo Dựng Mới"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo