"How can you hold God in your life?" - Fr. Joseph Vu | The Nativity of the Lord (Dec 25, 2023)


"How can you hold God in your life?" - Fr. Joseph Vu | The Nativity of the Lord (Dec 25, 2023)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo