🟣Trực tiếp: THÁNH LỄ AN TÁNG TU SĨ LINH MỤC PASCAL NGUYỄN NGỌC TỈNH, OFM | 8:00 ngày 29-12-2023

🟣Trực tiếp: THÁNH LỄ AN TÁNG TU SĨ LINH MỤC PASCAL NGUYỄN NGỌC TỈNH, OFM | 8:00 ngày 29-12-2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo