🔴Trực tiếp: Mở án Phong Chân phước & Phong thánh cho ĐGM Pierre Lambert de La Motte | 6g30 ngày 13.01.2024


🔴Trực tiếp: Mở án Phong Chân phước & Phong thánh cho ĐGM Pierre Lambert de La Motte | 6g30 ngày 13.01.2024

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo