🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên - Năm B - 28/01/2024 - cha Micae Phạm Quang Hồng chủ tế

🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên - Năm B - 28/01/2024 - cha Micae Phạm Quang Hồng chủ tế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo