Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN I MC năm B, ngày 18-2-2024 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà.


Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN I MC năm B, ngày 18-2-2024 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo