Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần I mùa Chay, ngày 21-2-2024


Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần I mùa Chay,  ngày 21-2-2024

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo