Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN IV PS năm B, ngày 21-4-2024 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.


Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN IV PS năm B, ngày 21-4-2024 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo