"One flock, one shepherd" - Abp. Marek Zalewski, Fourth Sunday of Easter | April 21, 2024


"One flock, one shepherd" - Abp. Marek Zalewski, Fourth Sunday of Easter | April 21, 2024

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo