Lời Hằng Sống Thứ Sáu 11.11.2016: Thời Nô-ê thế nào, thì trong ngày con người cũng sẽ xảy đến như vậy

0 nhận xét :