Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh Dâng Thánh Lễ, Mừng Chúa Giáng Sinh Tại Thánh Đường Chính Tòa Xuân Lộc

0 nhận xét :