LHS Thứ Ba 10.01.2017: CHÚNG TA LÀ AI ?Lời Hằng Sống
Thứ Ba 10.01.2017
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :