LHS Thứ Năm 19.01.2017: NGHIÊM CẤM THẦN Ô UẾLời Hằng Sống
Thứ Năm 19.01.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :