Lời Hằng Sống Chúa Nhật 15.01.2017: TÔI ĐÃ THẤYLời Hằng Sống
Chúa Nhật Thứ Hai Thường Niên 15.01.2017
Linh mục Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :