Tỉnh Dòng Ngôi Lời-Giuse, Lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế 2016

0 nhận xét :