Lời Hằng Sống Thứ Hai 06.02.2017: CHẠNH THƯƠNG VÀ CHỮA LÀNHLời Hằng Sống
Thứ Hai 06.02.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :