Lời Hằng Sống Thứ Sáu 24.02.2017: YÊU NHAU TRONG THẦY GIÊSULời Hằng Sống
Thứ Sáu 24.02.2017:
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :