Bài giảng thánh lễ Công Lý và Hòa Bình - Lm. Gioan Ng Ngọc Nam Phong - 26.03.2017"Vì các ông thấy, nên tội các ông vẫn còn" - Bài giảng thánh lễ Công Lý và Hòa Bình - Lm. Gioan Ng Ngọc Nam Phong tại DCCT Hà Nội - 26.03.2017

0 nhận xét :