Lời Hằng Sống Thứ Năm 30.03.2017: LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TA TIN VÀO LỜI NGÀILời Hằng Sống
Thứ Năm 30.03.2017
Linh Mục Giuse Trương Hoàng Vũ

0 nhận xét :