Lời Hằng Sống Thứ Tư 29.03.2017: CHA TÔI HẰNG LÀM VIỆC VÀ TÔI CŨNG LÀM VIỆCLời Hằng Sống
Thứ Tư 29.03.2017: 
Linh Mục Giuse Trương Hoàng Vũ

0 nhận xét :